מסלול הלימודים

החל משנה"ל תשע"ט, הלימודים בתכנית "אמירים" הינם בהיקף של 66 נ"ז (כולל 2 נ"ז מתכנית "אבני פינה" בתחום הניסויי), המתפרשים על פני שלוש שנים. לימודים אלו מתנהלים במסלול הדו-חוגי בלבד - כלומר, הלימוד ב"אמירים" מחייב לימוד בחוג נוסף, עם תכנית לימודים ודרישות משלו.

למסלול הלימודים ב"אמירים" חמישה מרכיבים:

 • קורסים ייעודיים לתכנית "אמירים", המתקיימים במתכונת כיתתית קבועה לכל מחזור, בהיקף של 42 נ"ז. הקורסים הללו הינם קורסי חובה, והיקף הקריאה, הכתיבה והלימוד העצמי בהם נרחב מהרגיל. רשימת הקורסים הייעודיים משתנה משנה לשנה (קטלוג הקורסים מפורסם באתר השנתון של האוניברסיטה). על-פי רוב, הקורסים הייעודיים כוללים שיעור פרונטאלי אחד מדי שבוע, והשיעורים השונים מרוכזים בשני ימי לימוד שבועיים (3-2 שיעורים בכל יום).
 • לימוד שפה זרה שנייה בהיקף של 16 נ"ז.
 • קורסי בחירה: קורסים מתקדמים מהפקולטה למדעי הרוח, בהיקף של 6 נ"ז. מיועד לשנים ב' ו-ג'.
 • קורס מתכנית "אבני פינה" בתחום הניסויי, בהיקף של 2 נ"ז (בהתאם לחוג לימודיך השני: שילובים מסוימים מזכים בפטור מ"אבני פינה"). קורס "אבני פינה" נוסף מהתחום הניסויי (משלים ל-4 נ"ז "אבני פינה" בסה"כ) ייספר במכסת הנ"ז של חוג לימודיך השני. ניתן ללמוד קורסי "אבני פינה" בכל אחת משלוש שנות הלימוד.
 • במהלך הלימודים, יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות בשניים מהקורסים שנלמדו בתכנית (בשנים ב' ו/או ג'). עבודות אלה אינן מזכות בנ"ז.

מסלול הלימודים בשילוב אמירים-פכ"מ מעט שונה; ראו הערה בתחתית העמוד.פעילות מועדון צד

כמו כן, התכנית כוללת גם שלל פעילויות מחוץ לקורסים הרגילים. חלק מפעילות זו קשורה למועדון התכנית, וחלקה קשור לפעילויות העשרה שיוצעו לך באופן שוטף. ציפייתנו ממך היא לנצל את האפשרות להשתתף גם בחלק מפעילויות הרשות הללו.

תכנית הלימודים לפי שנים:

שנה א'

 • קורסים ייעודיים בתחומים שונים: שבעה קורסים סמסטריאליים, בהיקף כולל של 14 נ"ז.
 • כתיבה אקדמית באנגלית: קורס שנתי, בהיקף של 4 נ"ז.
 • שפה זרה ברמת מתחילים: לרוב, שני קורסים סמסטריאליים (הכוללים שני שיעורים פרונטאליים מדי שבוע), בהיקף כולל של 8 נ"ז.

תכנית הלימודים - מחזור תשפ״ב

 

שנה ב'

 • קורסים ייעודיים בתחומים שונים: תשעה קורסים סמסטריאליים, בהיקף כולל של 18 נ"ז.
 • עבודה סמינריונית (רשות).
 • שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים: לרוב, שני קורסים סמסטריאליים (הכוללים שני שיעורים פרונטאליים מדי שבוע), בהיקף כולל של 8 נ"ז.
 • השתתפות בטנדם שפות (רשות): התכנית מעודדת אותך להשתתף בפעילות זו, שתשדרג את יכולותיך בשפה שבחרת ללמוד. ניתן גם להשתתף בטנדם באנגלית.

 

תכנית הלימודים - מחזור תשפ״א

שנה ג'

 • קורסים ייעודיים בתחומים שונים: שלושה קורסים סמסטריאליים, בהיקף כולל של 6 נ"ז.
 • קורסי בחירה מתקדמים מהפקולטה למדעי הרוח (סמינרי ב"א מתקדמים; קורסי מ"א; קורסים שנלמדים בשפה הזרה שנלמדה בשנתיים הקודמות), בהיקף כולל של 6 נ"ז.
 • סדנה מסכמת - קורס המשלב סיור לימודי בחו"ל: קורס סמסטריאלי, בהיקף של 2 נ"ז.
 • עבודה סמינריונית/עבודות סמינריוניות.
 • לימוד סמסטר בחו"ל (רשות): התכנית מעודדת אותך לצאת ללימוד במוסדות איתם מקיימת האוניברסיטה העברית שיתוף פעולה. סמסטר אחד בשנה ג' מפונה מקורסים כדי לאפשר נסיעה כזו

 

תכנית הלימודים - מחזור תש"ף

הערה על שילוב אמירים-פכ"מ

הלימודים בתכנית בשילוב עם תכנית פכ"מ הינם בהיקף של 60 נ"ז (מכסת קורסי הבחירה יורדת מ-6 נ"ז ל-2 נ"ז). כמו כן, תוגש עבודה סמינריונית אחת בלבד במהלך התואר במסגרת הלימודים באמירים, בתנאי שבין שתי העבודות הסמינריוניות הנוספות שתוגשנה במסגרת הלימודים בפכ"מ, אחת תהיה בפילוסופיה. משלימים את הלימוד באמירים במשך ארבע שנים, שבכל אחת מהן לומדים בין 14 ל-16 נ"ז. את לימוד השפה הזרה השנייה מתחילים בדרך כלל בשנה השנייה.