מסלול הלימודים

לימודיך בתכנית "אמירים" יתנהלו במסגרת הדו-חוגי בלבד, כלומר, הלימוד בתכנית מחייב לימוד בחוג נוסף. מתכונת הלימוד היא בצורת שיעורים בכיתת לימוד קבועה לכל מחזור. היקף הקריאה, הכתיבה והלימוד העצמי נרחב מהרגיל. הציפייה של צוות ההוראה היא שעליו לאתגר אותך.

 • החל משנה"ל תשע"ט, הלימודים בתכנית הינם בהיקף של 64 נ"ז + 2 נ"ז מתכנית "אבני פינה" בתחום הניסויי (בהתאם לחוג לימודיך השני).
 • מסלול הלימודים מורכב מקורסים ייעודיים לתכנית בהיקף של 42 נ"ז, לימוד שפה זרה שנייה בהיקף של 16 נ"ז, וקורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח (קורסים מתקדמים) בהיקף של 6 נ"ז. הלימודים מתפרשים על פני שלוש שנים. (מסלול הלימודים בשילוב אמירים-פכ"מ מעט שונה; ראו את ההערה בתחתית העמוד.)
 • במהלך הלימודים, יש להגיש שתי עבודות סמינריוניות בשניים מן הקורסים שנלמדו בתכנית (בשנים ב' ו/או ג').
 • התכנית כוללת גם שלל פעילויות מחוץ לקורסים הרגילים. חלק מפעילות זו קשורה למועדון התכנית, וחלקה קשור לפעילויות העשרה שיוצעו לך באופן שוטף. ציפייתנו ממך היא לנצל את האפשרות להשתתף גם בחלק מפעילויות הרשות הללו.

 

תכנית הלימודים לפי שנים:

שנה א'

 • קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים (לדוגמה קורס על הנצרות במבט בין-תחומי, קורס על המקרא בהקשרו ההיסטורי), קורסי קריאה וכתיבה מודרכת
 • כתיבה אקדמית באנגלית
 • שפה זרה ברמת מתחילים (מידע)

תכנית הלימודים - תש"ף

 

שנה ב'

 • קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים (לדוגמה קורסים על מוסיקולוגיה, הגות מודרנית, קולנוע וספרות)
 • עבודה סמינריונית
 • שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים
 • השתתפות בטנדם שפות (רשות): התכנית מעודדת אותך להשתתף בפעילות זו, שתשדרג את יכולותיך בשפה שבחרת ללמוד. ניתן גם להשתתף בטנדם באנגלית

תכנית הלימודים - תשע"ט

 

שנה ג'

 • קורסים בין-תחומיים ייחודיים
 • קורסים נבחרים מהפקולטה למדעי הרוח ומהתכנית ללימודי התרבות במדעי החברה (סמינריונים מתקדמים של הב"א וקורסי מ"א, קורס בחירה שנלמד בשפה זרה שנלמדה בשנתיים הקודמות)
 • סדנה מסכמת – קורס המשלב סיור לימודי בחו"ל
 • עבודה סמינריונית
 • לימוד סמסטר בחו"ל (רשות): התכנית מעודדת אותך לצאת ללימוד במוסדות איתם מקיימת האוניברסיטה העברית שיתוף פעולה. סמסטר אחד בשנה ג' מפונה מקורסים כדי לאפשר נסיעה כזו

תכנית הלימודים - תשע"ח

 

לאתר השנתון של האוניברסיטה העברית (קטלוג הקורסים ותכניות הלימודים) לחצו כאן.

 

הערה על שילוב אמירים-פכ"מ

הלימודים בתכנית בשילוב עם תכנית פכ"מ הינם בהיקף של 60 נ"ז (מכסת קורסי הבחירה יורדת מ-6 נ"ז ל-2 נ"ז). כמו כן, תוגש עבודה סמינריונית אחת בלבד במהלך התואר במסגרת הלימודים באמירים, בתנאי שבין שתי העבודות הסמינריוניות הנוספות שתוגשנה במסגרת הלימודים בפכ"מ, אחת תהיה בפילוסופיה. משלימים את הלימוד באמירים במשך ארבע שנים, שבכל אחת מהן לומדים בין 14 ל-16 נ"ז. את לימוד השפה הזרה השנייה מתחילים בדרך כלל בשנה השנייה.